Täze önümler

Önümleri maslahat beriň

HABARLAR

  • Týul matalarynyň roly - Geýimler

    Geçen gezek doka matasynyň diňe çagalaryň eşikleri (şazada köýnegi, Hanfu, agşam eşigi, moda (fleş modasy, agşam köýnegi, aşa gyzgyn göwher modasy), aýallaryň eşigi (ýaş aýallaryň eşigi, çap edilen köýnek) üçin möhüm material däldigini aýtdyk; , toý köýnegi (dürli o ...

  • Týul matalarynyň roly

    Häzirki wagtda 21-nji asyrda “The Times” -iň ösüşi, aýallaryň ýagdaýynyň gowulaşmagy, şeýle hem durmuş derejesiniň ýokarlanmagy bilen birlikde biz henizem modany dowam etdirýäris we energiýasy üçin sarp etmek isleýäris, şonuň üçin güýçli ösüşe eýe bolýar egin-eşik pudagy, dizaýn tölegi ...

  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş
  • hyzmatdaş