• Dürli ýüplük düzüminiň týul matasynyň duýgusyna täsiri

  .Ag çylşyrymly enjamlar bilen arassalanýar we týulanyň esasy düzüm bölegi bolan himiki süýüm dünýä inýär.Himiki süýüm esasan ýüplük dokamak, neýlon, poliester we spandeks üç görnüşe bölünýär.Tamamlamakdan we duýga goşmaçalar goşmakdan başga ...
  Koprak oka
 • Týul matalarynyň roly - Geýimler

  Geçen gezek doka matasynyň diňe çagalaryň eşikleri (şazada köýnegi, Hanfu, agşam eşigi, moda (fleş moda, agşam köýnegi, aşa gyzgyn göwher modasy), aýallaryň eşigi (ýaş aýallaryň eşigi, çap edilen köýnek) üçin möhüm material däldigini aýtdyk; , toý köýnegi (dürli o ...
  Koprak oka
 • Týul matalarynyň roly

  Häzirki wagtda 21-nji asyrda “The Times” -iň ösüşi, aýallaryň ýagdaýynyň gowulaşmagy, şeýle hem durmuş derejesiniň ýokarlanmagy bilen birlikde biz henizem modany dowam etdirýäris we energiýasy üçin sarp etmäge taýýardyrys, şonuň üçin güýçli ösüşe eýe bolýarys egin-eşik pudagy, dizaýn tölegi ...
  Koprak oka
 • Trikota ofyň ösüşi

  Trikota, ýüplügi aýlawlara öwrüp, matalary emele getirmek üçin trikota need iňňelerini we beýleki aýlaw emele getirýän maşynlary ulanýan tehnologiýa.Hünärmentiň dürli aýratynlyklaryna görä, trikota we dokamak we örmek trikota intolaryna bölünýär....
  Koprak oka
 • Çagalaryň eşik matalary

  Jili dilinde Hytaý Hytaýyň çagalar geýýän kiçijik şäheri, Hytaýyň çagalarynyň 90% -i şu ýerden geýýär, ýöne gaty täsirli, olar bir minutda bir eşik., zili şäherçesinde esasy önümler sap Tulle matasy ...
  Koprak oka
 • Nagyşlanan mata

  Nagyşlanan mata näme? Ilki bilen. Munuň birleşendigini düşündirmeli.Nagyşlanan matalaryň aşaky tor bolmaly, aşaky tor trikota fabric mata, dokalan mata, mesh, flanette, elastik mata, týul, hatda kagyz gatlagy bolup biler. Eger kagyz bölegi bolsa, amal .. .
  Koprak oka
 • Aýal köýnekleri üçin Şweýsariýa keşdesi

  Aýal köýnekleri üçin Şweýsariýa keşdesi

  Aýal-gyzlar köýnekleri üçin Şweýsariýada keşdeli keşdeli týul, soňky iki ýylda uçuş-gonuş zolagynda ýüze çykýan tendensiýa bolup, hemme keşdeler we ýerleşen keşdeler ýönekeý týul matasyna täze duýgy berýär.Bahar we tomus köýnekleriň elmydama moda bolýan wagtlary we w ...
  Koprak oka
 • Mata nädip nagyşlamaly?

  Mata nädip nagyşlamaly?

  Sequin keşdesi, nagyş matasyna bir görnüş bolup, onda nagyşlar üçin enjamda bir ýa-da goşa yzygiderli sekinler oturdylýar.Sequin keşdesi birnäçe yzygiderli we tikişlerden durýar.Düzgünler gaty, tekiz we tekiz ýerüsti materiallardan ýasalýar, olar w ...
  Koprak oka
 • Toý köýnekleri we köýnekleri üçin keşde

  Toý köýnekleri we köýnekleri üçin keşde

  Uly önümçilik ussahanasynyň içinde hatar-hatar görkezilen maşynlar işleýär, owadan keşdeler, ýalpyldawuk yzygiderlilikler, ýeňil týul …… tikin maşynynyň iňňeleri ýokary we aşak dowam edýärkä gözümiziň öňünde her dürli reňkli keşdeli matalar görkezilýär....
  Koprak oka
 • 4 görnüşli ýokary kesgitli köýnek meşhur matalar: diňe elde däl, eýsem bu materiallarda-da gymmat

  4 görnüşli ýokary kesgitli köýnek meşhur matalar: diňe elde däl, eýsem bu materiallarda-da gymmat

  Definitionokary kesgitli köýnekler we toý köýnekleri barada aýdanymyzda, diňe bir ýokary kesgitli köýnekleriň ajaýyp bezegi bilen haýran galmarys, ýokary kesgitli bahanyň gymmat bahasyna has köp haýran galarys, şonuň üçin matalaryň köplenç nämäni kesgitleýändigi nämäni aňladýar? ulanylýar?Birinji görnüşi sil ...
  Koprak oka
 • Toý matalarynyň tanyşdyrylyşy

  Toý matalarynyň tanyşdyrylyşy

  Köplenç ulanylýan toý matalaryny atlas, tor, krujka, ýüpek, şifon we başga-da birnäçe bölmek bolýar.1. Ilki bilen, köp gelinleriň gaty ýokary görünýän matasy bolan atlas.Olar gaty, galyň, ýumşak şöhle, aýalyň kämilligini we nepisligini gaty görkezýär.Mo ...
  Koprak oka
 • Týul mata hakda (2)

  Týul mata hakda (2)

  Týul ulanmak.Toý köýnek matasy üçin ulanyň: Toý köýneginiň materialy 90% týul bilen öndürilýär, esasan 100% neýlondan we poliesterden, 100% neýlon esasan keşdäniň içki toruna degişlidir, sebäbi neýlon ýüplük dokamakda uly gysylma bolup biler. düwünçejikden galan kiçijik iňňe deşiklerini bejermek ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4