Senagat habarlary

 • Aýal köýnekleri üçin Şweýsariýa keşdesi

  Aýal köýnekleri üçin Şweýsariýa keşdesi

  Aýal-gyzlar köýnekleri üçin Şweýsariýada keşdeli keşdeli týul, soňky iki ýylda uçuş-gonuş zolagynda ýüze çykýan tendensiýa bolup, hemme keşdeler we ýerleşen keşdeler ýönekeý týul matasyna täze duýgy berýär.Bahar we tomus köýnekleriň elmydama moda bolýan wagtlary we w ...
  Koprak oka
 • Mata nädip nagyşlamaly?

  Mata nädip nagyşlamaly?

  Sequin keşdesi, nagyş matasynyň bir görnüşidir, onda nagyşlar üçin enjamda bir ýa-da goşa yzygiderlilik bar.Sequin keşdesi birnäçe yzygiderli we tikişlerden durýar.Düzgünler gaty, tekiz we tekiz ýerüsti materiallardan ýasalýar, olar w ...
  Koprak oka
 • Toý köýnekleri we köýnekleri üçin keşde

  Toý köýnekleri we köýnekleri üçin keşde

  Uly önümçilik ussahanasynyň içinde hatar-hatar görkezilen maşynlar işleýär, owadan keşdeler, ýalpyldawuk yzygiderlilikler, ýeňil týul …… tikin maşynynyň iňňeleri ýokary we aşak dowam edýärkä gözümiziň öňünde her dürli reňkli keşdeli matalar görkezilýär....
  Koprak oka
 • 4 görnüşli ýokary kesgitli köýnek meşhur matalar: diňe elde däl, eýsem bu materiallarda-da gymmat

  4 görnüşli ýokary kesgitli köýnek meşhur matalar: diňe elde däl, eýsem bu materiallarda-da gymmat

  Definitionokary kesgitli köýnekler we toý köýnekleri barada aýdanymyzda, diňe bir ýokary kesgitli köýnekleriň ajaýyp bezegi bilen haýran galmarys, ýokary kesgitli bahanyň gymmat bahasyna has köp haýran galarys, şonuň üçin matalaryň köplenç nämäni kesgitleýändigi nämäni aňladýar? ulanylýar?Birinji görnüşi sil ...
  Koprak oka
 • Toý matalarynyň tanyşdyrylyşy

  Toý matalarynyň tanyşdyrylyşy

  Köplenç ulanylýan toý matalaryny atlas, tor, krujka, ýüpek, şifon we başga-da birnäçe bölmek bolýar.1. Ilki bilen, köp gelinleriň gaty ýokary görünýän matasy bolan atlas.Olar gaty, galyň, ýumşak şöhle, aýalyň kämilligini we nepisligini gaty görkezýär.Mo ...
  Koprak oka
 • Týul mata hakda (2)

  Týul mata hakda (2)

  Týul ulanmak.Toý köýnek matasy üçin ulanyň: Toý köýneginiň materialy 90% týul bilen öndürilýär, esasan 100% neýlondan we poliesterden, 100% neýlon esasan keşdäniň içki toruna degişlidir, sebäbi neýlon ýüplük dokamakda uly gysylma bolup biler. düwünçejikden galan kiçijik iňňe deşiklerini bejermek ...
  Koprak oka
 • Týul mata hakda (1)

  Týul mata hakda (1)

  Dokma önümleri iki kategoriýa bölünýär, biri dokalan , beýlekisi trikota ..Trikota two iki görnüşe bölünip bilner, biri dokma, beýlekisi dokma trikota .y.Häzirki wagtda dokma trikota ofynyň esasy önümleri tor, krujka we týul.Aslynda, týul toruň şahasydyr we ...
  Koprak oka
 • Jersi matasynyň tanyşdyrylyşy

  Jersi matasynyň tanyşdyrylyşy

  Jersi Mata Jersi matasynyň tanyşdyrylmagy ýönekeý trikota fabric matany aňladýar, ýekeje formasy we goşa formasy bar, ýeke formasy bir taraply ýönekeý trikota fabric matadyr, köplenç futbolka, aşagy ýaly eşiklerde köplenç ter matasy diýilýär. we ş.m. Jübüt forma goşa taraply kn ...
  Koprak oka
 • Funksiýa trikota Sports sport eşikleriniň matasyny ösdürmek

  Funksiýa trikota Sports sport eşikleriniň matasyny ösdürmek

  Funksiýa trikota Sports sport eşikleriniň matalarynyň abstrakt such Şeýle matalaryň içerde we daşary ýurtlarda ösdürilmegi we ulanylyşy çig mal , gurluş dizaýny we timarlaýyş tehnologiýalary nukdaýnazaryndan gözden geçirilýär.Funksiýa trikota sport sport eşikleriniň geljekde ösýän ugry i ...
  Koprak oka
 • Trikota Sports sport eşikleri matalary - malylylyk-çygly rahatlyk

  Trikota Sports sport eşikleri matalary - malylylyk-çygly rahatlyk

  Trikota Sports sport eşikleri matalary - malylylyk-çygly rahatlyk Bu işleýän trikota sport sport eşikleri, esasan, bedeniň ýüzünden derini daşyna geçirmek üçin sport bilen meşgullanmak, derlemek we yssy howa şertleri üçin amatlydyr. ...
  Koprak oka
 • Sport eşikleri matalary hakda näçe bilýärsiňiz?

  Sport eşikleri matalary hakda näçe bilýärsiňiz?

  Adaty sport matalary.Pagta sport eşikleri derini siňdirip bilýän, dem alýan we çalt guratmagyň artykmaçlyklaryna eýedir, bu bolsa derini gowy süpürip biler.Şeýle-de bolsa, pagta matalarynyň ýetmezçilikleri hem aç-açan, ýygyrtlary aňsat, çyzmak duýgusy gowy däl.Mahmal.Bu mata rahatlygy nygtaýar ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň “nol nyrhy” syýasaty gelýär!

  Söwda ministrliginiň web sahypasyna görä, 2-nji noýabrda RCEP-iň gözegçisi ASEAN sekretariaty, Bruneý, Kamboja, Laos, Singapur, Taýland we Wýetnam ýaly ASEAN agza alty ýurduň we ASEAN däl dört agzanyň bardygyny habar berdi. ýurtlar, şol sanda Hytaý, Japanaponiýa, N ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2