Geçen gezek doka matasynyň diňe çagalaryň eşikleri (şazada köýnegi, Hanfu, agşam eşigi, moda (fleş modasy, agşam köýnegi, aşa gyzgyn göwher modasy), aýallaryň eşigi (ýaş aýallaryň eşigi, çap edilen köýnek) üçin möhüm material däldigini aýtdyk; , toý köýnegi (dürli monjuk matalar, yzygiderli nagyş matalary), şeýle hem dürli agşamky oturylyşyklara reňk we atmosfera goşýar. Týul matalarynda ýaşaýyş stollary, kir ýuwýan torbalar, torlar, çadyrlar, çemodanlar hem giňden ulanylýar.

krujka 00170

Týul matasynyň roly barada gürleşýäris, indi týuluň eşikde ulanylmagyna ünsi jemleýäris, ilki bilen týullary klassifikasiýa ederis:

  1. Elastik týul matasy
  2. Poliester týul matasy
  3. Neýlon týul matasy
  4. Yarüplük bilen boýalan we kümüş sapak týul matasy

合集

1. Elastik týul matasy üçin esasan içki eşiklerde ýa-da aýal eşiklerinde we ýoga eşiklerinde ulanylýar, sebäbi elastik týul matasynyň aýratynlyklary ýumşak we elastik, şonuň üçin asma eşikleri, derini arassalamak üçin ulanylýar we oňat çeýeligi bar we adamlary baglanyşyk duýmaýar, şonuň üçin giňden ulanyldy.IMG_9317 副本

2. Poliester týul matalary esasan matany gaýtadan işlemek üçin ulanylýar, soň bolsa egin-eşik ýasamak üçin ulanylýar, poliester týul mata birligiň bahasynyň aýratynlyklaryna görä arzan, kiçelýär, reňk berkligi güýçli, şonuň üçin çap etmek üçin ulanylýar, MOQ edip biler ep-esli azaldylýar, üpjün edijileriň uly inwentarlarynyň basyşyny hem ýeňledip biler many köp dizaýnerlere MOQ-iň aňyrsynda aladalanman, adaty nagyş dizaýnlarynyň dürlüligini artdyryp bilersiňiz, kiçi B müşderileri köp çykdajy meselesini azaltsyn, ýöne gaty gowy reňk çaltlygy, neýlon mata bilen deňeşdirilende birlik bahasy, 3 esse arzan.Soňra nagyş üçin ulanylýan poliester týul matalary, sebäbi nagyş senetleri, keşdeler bir gatlak gatlak bilen bezelmeli, soňra bolsa ýokary temperaturadan soň filmi aýyrmagyň zerurlygy, ýokary temperaturany talap edýär, şonuň üçin bu wagt poliester matasy kiçi gysylma ýitgä täsir edýär we kiçijik gysylan poliester matalara eýe bolmak, şeýlelik bilen ýitgini ep-esli azaldyp, çykdajylary tygşytlaýar, Sebäbi matany gaýtadan işlemegiň köp görnüşi bar them Bularyň hemmesini başdan geçirmeris , şonuň üçin poliesteriň ulanylmagy mata gaýtadan işlemekdäki mata gaty uly, sebäbi çykdajylaryň ep-esli bölegini azaldyp biler.

主 图krujka 00102

 

 


Iş wagty: Awgust-04-2022