Häzirki wagtda 21-nji asyrda “The Times” -iň ösüşi, aýallaryň ýagdaýynyň gowulaşmagy, şeýle hem durmuş derejesiniň ýokarlanmagy bilen birlikde biz henizem modany dowam etdirýäris we energiýasy üçin sarp etmäge taýýardyrys, şonuň üçin güýçli ösüşe eýe bolýarys Egin-eşik senagatynyň dizaýny, agaçdan týul matalaryny we sap mata matalaryny, tortuň üstünde buzly futbolka, geýim dizaýnynyň dürlüligini görkezer.FT8023

80-nji ýyllarda her kimiň eşik saýlamagy diňe reňk hasaplanýar, indi ýönekeý ýelek ýaly moda dizaýnyna goşulan, bezeg ýok, gaty monoton, ýelekli týul gatlagy bolsa, derrew adaty eşikleri goýýar üýtgeşik, şortik we palto bilen utgaşyp, özboluşly jadygöýlik iberer, oňa aňsatlyk bilen märekäniň üns merkezine öwrüler, bu týul matasynyň, howply duýgynyň we ertekiniň aýratynlyklary.98

Nowöne indi bizde týul matasynyň bir gatlagy bar, ýa-da bir bölek + týul matalary dizaýny kanagatlandyryp bilmeýär, şonuň üçin ýokarda nagyşlanan sap mata mata ýa-da týul matalary, çap, bronz, basyş plitasy, poroşok we gaýtadan işlemegiň beýleki görnüşleri, hatda týul ýa-da tor mata keşdesinde-de bolýar we çap edilenden soň, týul matasynyň böleklerini adaty eşiklere däl-de, poroşok sepiň, ýok.Bu sungat eseri.Týul matalarynyň dünýä inmegi moda üçin dünýä inýär, diňe bir çagalaryň eşigi däl (şazada yubkasy, hanfu, agşam köýnegi, moda (ýalpyldawuk moda köýnegi, agşam köýnegi, gaty gyzgyn buraw moda eşigi), aýallaryň eşigi (gyz köýnegi, çap edilen köýnek) , möhüm materiallaryň toý köýnegi (her dürli monjuk keşdeli matalar, sequins keşdeli matalar), şeýle hem her dürli oturylyşyga reňk goşýar, atmosferany ýokarlandyrýar, şeýle hem saçak, kir ýuwýan torbalar, çybyn torlary, çadyrlar, goşlar we ömri we ş.m., týul matalarynyň durmuşynda hakykatdanam hemme ýerde bar.

dowam etdirilmeli.........

 


Iş wagty: Iýul-22-2022